close

Highlights fra talen: Liv med bid i / Life bites – Jørn Hyldgaard 05-03-2017 i AMC

Highlights fra Jørns tale med titlen “Liv med bid i”. Se hele talen her: Der er undertekster i denne video (både dansk og engelsk, dog kun denne med highlights), hvilket skal aktiveres hvis du ikke kan se det 🙂

English: Highlights from Jørn’s speech titled “Life bites”. Watch the entire speech here: There are subtitles in this video (both Danish and English, but only this with highlights), which must be activated if you don’t see it 🙂

Undertekster på dansk:
Jeg har et budskab med i dag, som jeg kalder “Liv med bid i”.
Vi må ryste slangen af og tro på, at Gud kan neutralisere giften.
Jeg skal nævne tre bid her. – Har I mod på det? … Åh, I er så søde heroppe!
Det første bid, det kalder jeg mismod.
Ordsprogene sætter ord på det her: kapitel 17 og vers 22.
“Glad hjerte, giver godt helbred. Modløshed udtørrer knoglerne.”
Du forstår, det er knoglerne … det er knoglerne, der er strukturen i vores krop.
Den næste ting jeg skal tale om, det er egoismens bid.
Den har jeg også oplevet. Den kender I sikkert ikke her.
Men egoismens bid er som en slange, som vil friste os til at leve selv.
Og vi er ikke skabt til at leve selv.
Albert Einstein han sagde sådan her:
“Der findes to ting som er uendelige: Universet og den menneskelige dumhed. Og når det gælder Universet, er jeg endnu ikke sikker.”
Der er altid grundlag til at blive egoistisk.
Fordi du vil møde mennesker, som sårer dig – og du vil møde mennesker, som prøver på at få kredit af dit liv, og du bliver så skuffet over det.
Platon, han sagde sådan her. – Den får I også lige med. Han levede før Kristus, så jeg ved ikke hvordan han kunne få sådan visdom.
Men der står: “Egoisme er et udtryk for at folk fundamentalt har misforstået, hvad det er at være menneske.”
Fordi det at være menneske, det hænger sammen med at være knyttet til mindst ét andet menneske.
Den sidste ting jeg skal nævne, det er ensomhed.
Ensomhed har en frygtelig kraft.
Den kan tage dig væk fra din kone, dine børn, dine omgivelser, din kirke, dine arbejdskolleger, dit liv, det sted du bor, dit hjemland …
Du kan flytte til den anden side af jorden, på grund af ensomhed. Det er ikke for at finde nogen at være sammen med;
men det er for at flygte fra sig selv. Ensomhed.
Så faren er ikke længere, at den er der. Faren er, at jeg ikke ryster den af.
Men du kan starte med at leve i dag, ved at beslutte dig for at det der skal ikke have lov til at diktere mit liv.

Subtitles in English:
Today I have a message, that I call “Life bites”.
We have to shake the snake off and believe that God can neutralize the poison.
I’ll mention three bites here. Are you ready for that? … Oh, you are so nice up here!
The first bite I call discouragement.
Proverbs puts words on it here: chapter 17 and verse 22.
“A glad heart makes a healthy body, but a crushed spirit makes the bones dry.”
You see, it is the bones … it is the bones that is the structure of our body.
The next thing I will talk about is the bite of selfishness.
I have also experienced that. You probably don’t know it here.
But the bite of selfishness is like a snake, that will tempt us to live a selfish life.
And we are not created to live for ourselves.
Albert Einstein said this:
“Two things are infinite: The universe and human stupidity, and I’m not sure about the universe.”
There is always a reason for being selfish.
Because you will meet people who hurt you – and you will meet people who try to profit of your life, and you will be so disappointed.
Plato, he said like this. – You get this one too. He lived before Christ, so I don’t know how he could get such wisdom.
But it says: “Selfishness shows that people fundamentally have misunderstood, what it means to be a human being.”
Because being human is associated with being connected to at least one other person.
The last thing I will mention is loneliness.
Loneliness has a terrible power.
It can seperate you from your wife, your children, your surroundings, your church, your work collegues, your life, the place you live, your home country …
You can move to the other side of the world, because of loneliness. It’s not to find someone to have fellowship with;
but it is to escape from oneself. Loneliness.
So the danger is no longer that it is there. The danger is that I don’t shake it off.
But you can start to live today, by deciding that it shall not be allowed to dictate my life.